Dėkojame, kad lankotės www.newmanbariatric.eu internetinėje svetainėje ir naudojatės UAB “Vivamedicus” (toliau NEWMAN Bariatric) teikiamomis paslaugomis. Ši privatumo politika paaiškina kokia informacija, kokiu tikslu, kodėl ir kur yra renkama bei naudojama apie Jus (toliau Klientas), kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje arba naudojatės NEWMAN Bariatric teikiamomis paslaugomis. Mums duomenų apsauga yra svarbi, todėl įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

ĮVADAS

 • Asmens duomenų valdytoja – NEWMAN Bariatric (UAB „Vivamedicus“), toliau – Įmonė, įmonės kodas 304411429, veiklos adresas: S. Žukausko g. 2B-60, LT-50118 Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas info@newmanclinic.eu, tel. nr. +370 612 04006, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.
 • Mūsų Klientas neatsiejama Įmonės dalis. Mums yra svarbūs Jūsų poreikiai, pastebėjimai, nuomonė, kad galėtume tobulėti ir profesionaliai patenkinti Jūsų lūkesčius. Gerbdami savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją, apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai.
 • Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Įmonės paslaugas, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės internetinėje svetainėje www.newmanbariatric.eu (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 • Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą, Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

SĄVOKOS

 • Pateikiame sąvokas, kurias naudojame privatumo politikoje. Rašydami „mes“, „mūsų“, „newmanbariatric.eu“, „internetinis puslapis“, „svetainė”, „internetinė svetainė” turime omenyje NEWMAN Bariatric (UAB “Vivamedicus”), toliau – Įmonė, įmonės kodas 304411429, veiklos adresas: S. Žukausko g. 2B-60, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas info@newmanclinic.eu, tel. Nr. +370 612 04006.
 • Rašydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „klientas“, „pacientas“, „vartotojas“ ar „lankytojas“, turime omenyje neregistruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją, kai jis registruojasi NEWMAN Bariatric (UAB “Vivamedicus”) paslaugai (-oms), arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai registruojasi NEWMAN Bariatric (UAB “Vivamedicus”) paslaugai (-oms).
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokios tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Įmonės siūlomos paslaugos ir (ar) produktai, prekės.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
 • Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
 • Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis, jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 • Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 • Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 • Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 • Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 • Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, užsisakant paslaugas, dalyvaujant lojalumo programoje, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją.
 • Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje: www.newmanbariatric.eu Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.
 • Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant teisėto intereso gerinti Įmonės paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Klientas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
  • Santykių su Klientais palaikymui ir galimybių naudotis Įmonės paslaugomis sudarymui bei administravimui.
  • Paslaugų sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, duomenų apie Klientą atnaujinimui, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.
  • Kliento, Įmonės bei trečiųjų šalių teisių, interesu ir privatumo apsaugojimui.
  • Teisinių reikalavimų (teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms, kurioms privalome perduoti pagal LR teisės aktus) pareiškimui, vykdymui arba apgynimui.
 • Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų vykdymo tikslais, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali būti įdomūs Klientui.
 • Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu.
 • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į Įmonę elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) Įmonė tvarko, kad galėtų atrinkti kandidatą į pretenduojamą darbo poziciją. Kandidatų asmens duomenis Įmonė saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų ypatingų asmens duomenų.
 • Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME

 • Informacija, kurią pateikiate savo noru: užsiregistruojate vizitui mūsų svetainėje tiesiogiai, atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekiate su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram, Google), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl teikiamų paslaugų ir/ar užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens sveikatos duomenys, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lytis, amžius, ir kita demografinė informacija.
 • Informaciją, kurią gauname kai Jūs registruojatės pas gydytoją internetinėje www.newmanbariatric.eu registracijos formoje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, trumpą aprašymą apie savo sveikatos būklę.
 • Visada turite teisę nepateikti  jokių savo asmeninių duomenų. Tačiau tokiu atveju, mums greičiausiai nebus galimybės įvykdyti Jūsų užsakymo ar suteikti reikiamų paslaugų.
 • Informaciją, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas, informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokios technologijos: slapukai ar/ir panašaus pobūdžio technologijos, tokios kaip „Pixel“ kodai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) specializuotus pasiūlymus Jums. 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 • Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įmonė nurodytų asmens dokumentų tvarkymui gali sudaryti arba yra sudariusi sutartis su šiais duomenų tvarkytojais: duomenų centrais, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, reklamos/rinkodaros paslaugas teikiančiomis įmonėmis, programinę įrangą kuriančiomis, teikiančiomis, palaikančiomis ir vystančiomis įmonėmis, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis, ryšio paslaugas teikiančiomis įmonėmis, konsultacijas teikiančiomis įmonėmis, naršymo internete ar veiklos analizę internete atliekančiomis ir paslaugas teikiančiomis įmonėmis.
 • Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonės ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykius reglamentuoja tarpusavio sutartis ir LR teisės aktai, įpareigojantys laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų šios Privatumo politikos bei kitų su tuo susijusių teisės aktų, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis teismo arba valstybinių institucijų prašymu, ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įmonėje gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. Įmonei gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi Įmonės informacinėse sistemose el. formate ir (ar) ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (spausdintini arba rašytiniai dokumentai). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato LR teisės aktai.
 • Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

 • Klientas, kaip duomenų subjektas turi teisę:
  • Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis.
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
  • Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).
  • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.
  • Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
  • Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą adresu: UAB „Vivamedicus“, veiklos adresas: S. Žukausko g. 2B-60, Kaunas, Lietuva, taip pat teikiant rašytinį prašymą asmeniškai el. paštu: info@newmanclinic.eu, žodžiu – telefonu +370 612 04006. 
  • Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis Įmonė apie jį yra sukaupusi, atsakymas yra pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Pateikiant prašymą, būtina pateikti besikreipiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

KLIENTO ATSAKOMYBĖ

 • Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją.
 • Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Ši Privatumo politika yra neatskiriama UAB „Vivamedicus“ teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Keičiant Įmonės privatumo politiką, Klientai susipažindinami su naujausia Privatumo politikos versija ir aktualia informacija šioje interneto svetainėje.

Agne, Ireland

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

The nursing team was very professional and compassionate and they made me feel like I am at home

As I struggled with losing weight for many years I have finally made a decision to go for a Gastric Bypass surgery. After a long research about the hospitals and surgeons available in Lithuania, I’ve chosen with great confidence Antanas Mickevičius and have never regretted my decision. Surgery went smoothly without any complications. Professor Antanas Mickevicius was very caring and informative. Aftercare was excellent. The nursing team was very professional and compassionate and they made me feel like I am at home. I will be forever grateful to Antanas Mickevičius and his amazing team for their excellent professionalism.

If the clinic was a hotel I would have given it a 5 star mark and beyond. It’s really Hi Tech and immaculately clean. The staff is very welcoming and assisted me in every step of the way pre op and after. The lady at the reception was even walking with me to every door where pre op tests had to be done. My post surgery room was en-suite with modern facilities and even brand new slippers and robe were supplied on my day of arrival. All the staff starting from reception to pre and post op care were simply amazing!

Vita, Iceland

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

The surgery was a success and post-surgery treatment was superb

I had been overweight for many years. I finally made a decision to undergo a stomach surgery to lose weight. After doing some research online I chose prof. Antanas Mickevičius and I honestly could not be happier. The surgery was a success and post-surgery treatment was superb. I’ll forever thank the professor and his brilliant team for their outstanding, sincere and very professional work. I underwent the surgery mid-December 2017 and just three weeks later I’ve already lost 8 kg. I feel great!

Neringa, UK

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

My eating has significantly decreased and therefore, i lost much weight

I would like to thank you for the perfect Gastric bypass surgery. All my stomach problems have disappeared, blood pressure has dropped, the amount of sugar in blood has become normal. I do not use any medications. After the surgery the amount of food I eat has significantly decreased and therefore, I lost much weight. I feel fantastic now. Thank you-you, professor.

Regina, UK

Surgery
Gastric Sleeve
Reviewed:
21 liepos 2024

Excellent hospital and first class service from beginning to end

I never thought I would go through bariatric surgery. All my life I’ve been on diets, pills etc. On May 2017 I had my laparoscopic sleeve resection on my stomach. Thank You Prof. Antanas Mickevicius for your hard work, listening and answering to my medical concerns fully. I was treated with respect and it was the knowledge and trust Prof. Mickevicius inspired that made me feel secure and in the best hands. I would highly recommend Prof Mickevicius and his medical team!

Excellent hospital and first class service from beginning to end. The facilities are very nice, modern and clean, meeting all the high standards.
The staff goes above and beyond to make your stay comfortable.

Scott, UK

Surgery
Gastric Sleeve
Reviewed:
21 liepos 2024

The nurses are just brilliant very attentive, friendly and are the push of a button away

Gastric Sleeve surgery: I chose prof Antanas Mickevicius after doing some research about having it done it the UK but the costs were very high and it would have meant taking finance out so started looking elsewhere. Having come across the Newman Bariatric website I started to do a lot of research around the surgeon and was pleased and reassured to find he also works in the UK for the NHS. I also verified his credentials on the General Medical Councils website with a positive return. I am now almost a week post op and the process has been very smooth and well organised. I am in excellent health and recovering really well (back at work after today after 6 days). Antanas Mickevicius is a very nice chap, personable, very knowledgeable and seems to have a done a cracking job with my sleeve.

The clinic used was just superb and I have absolutely no complaints at all. The team organised for my transfer from the airport to the hospital where a lady met me and took me around all the departments for my preoperative tests, blood tests, ECG, endoscopy, and endocrinology appointment. I was checked in my hotel 2.5 hours later. On the day a taxi took me to the hospital and again very smooth process. The day following I had a really good chat with the dietician who gave me all the instructions I needed going forward. The nurses are just brilliant very attentive and friendly and are the push of a button away. If only the NHS could operate like this! I would thoroughly recommend using Newman Bariatric and I know I made the right choice.

Sona, Germany

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

Excellent service from the beginning to the end

My experience in the clinic has been great. Professor Antanas Mickevičius is a very good doctor. The staff took very good care of me. The organizational process was perfect from A-Z. Particularly noteworthy is Viktoria. She just cares about everything. The operation went very well and bus now I have already lost 20 kg.

I am very satisfied with this result so far. Excellent service from the beginning to the end. This clinic and Professor Antanas Mickevicius are highly recommended. Many thanks for everything. Best regards.

Justina, UK

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

Surgery went smoothly and aftercare was absolutely brilliant

I was struggling to lose weight all my life and made a decision to have a weight loss surgery.

I was looking for a clinic in the UK, but since the price was quite high I’ve decided to shop around abroad and came across Newman Bariatric in Lithuania. On 2nd if August I had a Gastric Bypass surgery done by Prof. Antanas Mickevičius.

I made an online enquiry and coordinator got in touch with me. Coordinator was amazing from the very first contact and answered all my questions and concerns.

Prof. Antanas Mickevičius was very friendly, observant, and understanding. Surgery went smoothly and aftercare was absolutely brilliant. He did an amazing job and I’m really thankful. Prof. Antanas Mickevičius and staff have the best customer service I have ever experienced!

I highly recommend Newman Bariatric to anyone seeking a first-class surgeon for weight loss surgery.

Juan, Spain

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

The very attentive doctor explained what he was going to do and answered all our questions

Everything went well – from the reception at Kaunas airport, the next day all preoperative exams were well organized, as was the stay at the clinic. A friendly young woman welcomed us and accompanied us in the clinic from one appointment to another. The very attentive doctor explained what he was going to do and answered all our questions. Before the surgery we also had the visit of an anesthetist, asking questions about allergies etc. After the operation, we visited a nutritionist doctor who explained everything extensively and gave us a brochure on dieting after surgery. The nurses were also very attentive.

Justin, UK

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

A highly qualified physician / surgeon who clearly cares about his patients

Very professional and efficient. All administrative issues were taken into account and post operative care was provided by a comprehensive, compassionate and caring medical team. Surgery was performed by Professor Antanas Mickevičius, a highly qualified physician / surgeon who clearly cares about his patients. In short, couldn’t have asked for better service and surprisingly cost effective when compared to vendors in Asia and others in Europe. Excellent result for my gastric sleeve and again, couldn’t be happier with the results.

A.R., UK

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

Your health is their main priority and I felt that from the get-go

I went to this clinic for bariatric surgery didn’t know what they would find as I had a band removed (fitted and removed in UK) I picked this clinic after researching the surgeon Mr Mickevicius who also works in the UK and was registered with GMC. Pre-surgery I had unlimited contact with manager who answered my million questions and booked me taxis and hotel. I had a face time session with the surgeon and we discussed my options and thought process behind why and what I wanted. When I went to clinic I had no idea what to expect and I did think “why am I doing this” but after visiting the clinic was at ease. I met my manager who was superb and talked me through what was happening I had blood taken weight taken an ECG and an endoscopy. After that to a bedroom in the clinic where I met the surgeon and we went through my surgery choices. My anaesthetist came in lovely young lady talked me through what she was going to do and put me at ease before she knocked me out for my op. I then went through for my surgery and woke up back in my room. I had plenty of checks from the nursing staff who are extremely caring.

The surgeon came to say all went well and I got the surgery of my choice. I stayed two nights in the hospital and Mr Mickevicius would check in on me and also call up the staff to ensure my recovery. After I was checked up I was released and went to my hotel but decided to go a little walk. I felt tired but I was in no pain, in fact, less pain than when I had my band in the UK. I received texts from my manager checking up on me to ensure I wasn’t overdoing it and that I was ok. I had surgery on monday flew back the Saturday and still in contact with the team. The whole process was easily understood there were lots of discussions it was not just a transaction. The cost of this surgery is half price of the UK this was not my main driver for going abroad. When I had my band fitted in the UK and it failed the NHS bounced me around not wanting to touch anything as it was done privately albeit an NHS surgeon it was bonkers.

Without hesitation, I would recommend this clinic surgeon and team. The clinic is immaculate the team professional and the service exceptional. Your health is their main priority and I felt that from the get-go. I am 5 weeks post op down 25lbs 2 dress sizes off 2 high bp meds and wounds all healed. I still contact my nutritionist with questions which he responds to quickly. A big thank you to the team.

Joana, Ireland

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

It was the best decision I’ve ever made for myself

First of all I would like to say a big Thank You to Dr. Professor Antanas Mickevicius and his amazing team! I highly recommend this private clinic in Kaunas and Dr. Professor A. Mickevicius and all of his professional team for anyone who is looking for a gastric bariatric surgery done. It was the best decision I’ve ever made for myself, it’s like a dream come true and life changing thing in a good way! I feel amazing after all, my health is improving, and I started to get so many compliments from the people around me. It’s been 4 months since I have undergone the gastric bypass surgery and so far I have lost 25 kg from the very start of this journey.

I had obesity problems since I was 19 years old, I have tried many different weight loss pills, diets, personal meal plans, but after losing a little bit of weight, I was never successful to keep it off. I was nearly 40 years old when I decided to go for gastric bypass surgery. After some researches I decided to contact Dr. A. Mickevicius, because he is extremely professional, friendly and understanding, also the surgery package cost only 5000€, including some pre-op tests, consultation with professor A.Mickevicius, surgery by itself, aftercare and few days stay in a comfortable, very clean private room, consultation with dietitian and follow up.

All I had to do, was to get travel tickets to Lithuania, Kaunas and to find a hotel where to stay for a few days after the surgery. All this time, my surgery coordinator was very helpful and she guided me through and still is, she sent to me lots of information about the surgery, also she organised the first consultation with Dr. A. Mickevicius through Skype which I thought was very handy, time and money saving consultation, because I live in Ireland.

The clinic is modern and very clean. Only the best experience I had, and if any other people are having the same overweight problem which I had and want to make a life-changing – saving decision, I would highly recommend Dr. Professor Antanas Mickevicius and his amazing team.

Danny, Ireland

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

Staff are working very well and I am very happy with the service

Excellent service from start to finish. Staff are working very well and I am very happy with the service.

Joanne, UK

Surgery
Gastric Sleeve
Reviewed:
21 liepos 2024

I feel like a new person

I travelled from England to Lithuania February 2019 for my gastric sleeve, I was a nervous wreck as expected, I was met at the airport by a very friendly driver from the hospital who drove me to my hotel. My manager was amazing she was available on her mobile phone for any concerns from me booking my procedure to coming home, her customer care skills are excellent and was by my side through my hospital stay, and still available now 17 months down the line if needed regarding any post-op problems. Surgeon Antanas Mickevičius and his nursing team were excellent, caring, and gave 100 per cent patient care 24 hours a day, I can’t thank them enough, surgeon was available at any time during my stay and even came to see me in the middle of the night post-op. The hospital was amazing, very clean, nursing care was tremendous I was treated like a queen. From pre-op to discharge, I couldn’t fault a thing. The only regret I have I didn’t do it years ago. I weighed 21 stone went I entered Lithuania and now I weigh 12 stone 7, I feel like a new person, my confidence is great, and thank you so much Dr. Antanas Mickevičius and all the people involve.

Peter Smith, UK

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

I was out of bed the next day and recovery so far has been swift

I travelled from the UK to have revision surgery from a Gastric Plication to a Gastric Bypass. I had contacted several clinics and despite mentioning revision surgery on the websites, none of them seemed keen when I asked for further details.

I received a very fast response from coordinator who helped me throughout the process. The week I was due to fly to Lithuania, the UK got added to the list of countries which required visitors to undergo 14 days isolation due to COVID-19 levels. Coordinator helped to make sure that I had somewhere to isolate and that the surgery still went ahead. She filled out all of the government forms due to isolation and arranged all of the transport required.

Prof Antanas Mickevičius is a highly skilled surgeon. He explained the different options for the revision surgery beforehand and gave me a choice if he found issues from the previous operation. I was out of bed the next day and recovery so far has been swift.

MC, UK

Surgery
Gastric Plication
Reviewed:
21 liepos 2024

Great service

From the time I arrived since I left everything was planned.
Highly recommended.

Agne, UK

Surgery
Revisional Surgery
Reviewed:
21 liepos 2024

I am really happy my choice for this…

I am really happy my choice for this clinic, its amaizing stuff service making more easy and comfortable yout trip all the time. Big thanks for Viktorija, Paule, Professor Mickevicius and amaizing stuff in hospital… Its more then amaizing all so friendly and carefull. Its really help for people if you come from another City or Country its perfect servis from taxi, hotel if you need, escort till operation they not leave you for 1 min Viktorija or Paule will be with you all the time. Less stress, and all questions will be answered… Recommended 100% GOOD LUCK!!!

Emily, Ireland

Surgery
Gastric Plication
Reviewed:
21 liepos 2024

Thank you for everything

From the start, my surgery coordinator Paule helped me with any concerns I had. I was anxious as I had never been to Lithuania but Paule was understanding every step of the way. She organised all of my appointments too which made the experience less stressful. When I got to the clinic, the doctors and nurses were helpful and lovely. My bariatric surgeon Antanas Mickevicius explained everything to me and took the time to sit down and check in on me until i was discharged. I felt and still feel confident in my decision. The surgery went great and I feel good post op! I really recommend Newman Bariatric Clinic.

Carly Pook, UK

Surgery
Gastric Sleeve
Reviewed:
21 liepos 2024

Excellent care

Excellent service. Pre booking all my questions were answered promptly by one of the coordinators. After confirming surgery and paying Paule the coordinator promptly handled everything. Every detail was taken care of. Transport was waiting on arrival at kaunas Airport. The hotel apartment provided was only 5 mins from the hospital. It was excellent with modern facilities and a garden terrace. The hospital its self was brilliant, extremely clean, modern and welcoming. Everything was explained every step of the way, Paule the Coordinator was there to guide us through the pre op process. Both the consultant and anesthesiologist were friendly and explained everything brilliantly. The nursing care was superb, above and beyond, there were excellent staffing levels which allowed them to deliver a superior level of care. I would highly recommend Newman clinic to anyone considering surgery.

Maureen, Ireland

Surgery
Gastric Sleeve
Reviewed:
21 liepos 2024

From the moment I first contacted Newman Bariatric I received professional and prompt responses

From the moment I first contacted Newman Bariatric I received professional and prompt responses. The coordinator Paule was always ready to answer any question and she also made all the arrangements while keeping me in the loop all the time. On arrival in Kaunas I was met and brought to the apartment after a little hiccup with the rooms I would have no other complaint (for some not having a walk in shower may be a problem). Paule checked in with me everyday untill the day of the pre -op and surgery where she met me at the clinic.

Stephanie, UK

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

I’m hoping to return to Lithuania next year for a tummy tuck/arm lift and would honestly recommend Newman Bariatric to everyone

I had a gastric bypass on July 7th 2021 and have already lost 4 stone. The care I recieved from Paule, the surgeon and all staff involved was fantastic and the language barrier was never an issue (infact, the majority spoke v v good English!).

I had extensive tests done before surgery including many blood tests, an ecg and an endoscopy (you’re sedated so don’t worry).

The surgeon repaired my hiatus hernia (for free) at the same time which alone has made a huge difference to my life and I woke up in no pain at all, only a slight discomfort and feeling like a heavy book was placed on my stomach. The nurses were available day and night during the stay to help with anything at all. I left hospital 2 days after surgery and didn’t need any pain killers etc from then. My coordinate has arranged my husbands and I’s accommodation which was very close by and extremely reasonably priced (€160 for the week). She also arranged taxis to and from the airport, for covid tests before and after the operation and to the hospital. I’m hoping to return to Lithuania next year for a tummy tuck/arm lift and would honestly recommend Newman Bariatric to everyone, the surgery has already made such a huge difference to my life in 2 short months.

Stacey Hamill, Scotland

Surgery
Gastric Bypass
Reviewed:
21 liepos 2024

I would highly recommend Newman to anyone

I had my gastric bypass on 25th August and have already lost a stone in 2 weeks.

I was understandably a little apprehensive about going abroad for surgery however it was the best decision.

Paule was there from start to finish from my initial enquiry to the day I left hospital to answer any questions and support me.
I had number of important tests prior to my surgery (prob more thorough actually than would get at home) and Paule came along with me to each appointment. Paule also arranged all the transfers to and from clinic and airport.

The surgery went without complications, I had some gas pain to be expected the days I was in hospital but wasn’t in pain, and the nursing staff were in regularly doing checks and topping up medication. I had my own private room and en-suite. It was spotless and the nursing staff were lovely, very attentive and spoke good English.
I would highly recommend Newman to anyone.

Surgery
Skrandžio apylanka
Reviewed:
21 liepos 2024

 

Esu be galo patenkinta rezultatais

Esu be galo patenkinta rezultatais ir mano pasiekimais po skrandžio apylankos operacijos, kurią man atliko profesorius A. Mickevičius. Jau turiu -40 kg nors tik rugsėjo 29 d. bus metai po naujojo gyvenimo pradžios. Šiai dienai turiu jau normalų KMI, naują gyvenimą ir visokeriopai pagerėjusią savijautą. Sunku žodžiais apsakyti kokia esu dėkinga chirurgui. Tai geriausias mano gyvenimo sprendimas po santuokos ir vaikų. Esu labai dėkinga už dovaną nemokamai konsultacijai su klinikos plastikos chirurgu ir mielai pasinaudosiu šia galimybe. Lauksiu žinių apie paskirtą laiką nuotolinei konsultacijai. Linkiu jums ilgai gyvuoti, laimingų pacientų, sėkmingų operacijų ir kuo didžiausios sveikatos visai jūsų komandai.

Darius, Lietuva

Surgery
Skrandžio apylanka
Reviewed:
21 liepos 2024

 

Tai buvo vienas iš geriausių sprendimų ir geriausias pasirinkimas mano gyvenime

Po ilgų dvejonių ir ieškojimų internete, kokią kliniką ir gydytoją geriausiai pasirinkti, aš pagaliau pasiryžau operacijai. Tai buvo vienas iš geriausių sprendimų ir geriausias pasirinkimas mano gyvenime. Praėjus mėnesiui po operacijos, noriu padėkoti profesoriui Antanui Mickevičiui ir visai jo komandai už profesionaliai atliktą darbą prieš operaciją ir pooperaciniu laikotarpiu. Praėjus 1 mėnesiui jau numečiau 12 kilogramų ir svoris krenta toliau. Tad, jei abejojate ar ryžtis operacijai, paskaičius visus šiuos teigiamus atsiliepimus apie profesionaliai atliktą darbą prieš operaciją ir po jos, visos abejonės turėtų išsisklaidyti. Jau po kelių mėnesių galėsite džiuginti save sumažėjusiais svorio skaičiais svarstyklių ekrane!